Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Vanaf mei 2018 geldt de Europese wet ”Algemene verordening gegevensbescherming”. Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. De gegevens die van u bewaard worden, dienen juist en volledig te zijn en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Informatie over de AVG kunt u hier vinden.

Binnen de praktijk Ananda worden gegevens van cliënten uitsluitend verzameld voor het verzorgen van goede natuurgeneeskundige zorg en hulpverlening. Alleen de therapeut, tevens eigenaar van de praktijk, heeft toegang tot de cliëntgegevens. Gegevens worden verkregen door het invullen van een anamnese formulier tijdens de eerste afspraak samen met de therapeut en door meetresultaten van de Asyra (bioresonantiesysteem) die gebruikt kunnen worden tijdens de consulten. Wanneer gegevens gedeeld moeten worden met anderen, bijvoorbeeld bij doorverwijzing naar een andere therapeut of medisch specialist, gebeurt dat uitsluitend met uw toestemming.

 

Uw dossier wordt bewaard in een afgesloten kast en de gegevens die op de PC staan worden met een wachtwoord beveiligd. Alle ontvangen en verstuurde berichten met cliëntgegevens worden uitsluitend op een externe vaste schijf opgeslagen. Alle cliëntgegevens worden maximaal 15 jaar bewaard, zoals vastgelegd is door de VBAG. Indien u ”vergeten” wenst te worden, kunt u hiertoe een verzoek indienen. Uw dossier wordt dan onmiddellijk vernietigd. U hebt altijd recht op inzage in uw persoonsgegevens en uw dossier.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van de rechten. U kunt rechtstreeks een verzoek tot bemiddeling indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.